Câu 11 đến câu 20

phan thi sat hach

Câu 11: Đáp án 1
Khái niệm “đường chính” được hiểu như thế nào là đúng ?
450 câu lý thuyết sát hạch lái xe ôtô có đáp án,thi bằng B2,C,D,E

 

Câu 12: Đáp án 2
Khái niệm “đường ưu tiên” được hiểu như thế nào là đúng ?
450 câu lý thuyết sát hạch lái xe ôtô có đáp án,thi bằng B2,C,D,E

 

Câu 13: Đáp án 1
“Phương tiện giao thông đường bộ” gồm những loại nào ?
450 câu lý thuyết sát hạch lái xe ôtô có đáp án,thi bằng B2,C,D,E

 

Câu 14: Đáp án 2
Khái niệm “phương tiện giao thông cơ giới đường bộ” được hiểu như thế nào là đúng ?
450 câu lý thuyết sát hạch lái xe ôtô có đáp án,thi bằng B2,C,D,E

 

Câu 15: Đáp án 1
Khái niệm “phương tiện giao thông thô sơ đường bộ” được hiểu như thế nào là đúng ?
450 câu lý thuyết sát hạch lái xe ôtô có đáp án,thi bằng B2,C,D,E

 

Câu 16: Đáp án 1,2
“Phương tiện tham gia giao thông đường bộ” gồm những loại nào ?
450 câu lý thuyết sát hạch lái xe ôtô có đáp án,thi bằng B2,C,D,E

 

Câu 17: Đáp án 1,2
“Người tham gia giao thông đường bộ” gồm những đối tượng nào ?
450 câu lý thuyết sát hạch lái xe ôtô có đáp án,thi bằng B2,C,D,E

 

Câu 18: Đáp án 1,2
“Người điều khiển phương tiện tham gia giao thông” gồm những đối tượng nào ?
450 câu lý thuyết sát hạch lái xe ôtô có đáp án,thi bằng B2,C,D,E

 

Câu 19: Đáp án 2,3
Khái niệm “người điều khiển giao thông” được hiểu như thế nào là đúng ?
450 câu lý thuyết sát hạch lái xe ôtô có đáp án,thi bằng B2,C,D,E

 

Câu 20: Đáp án 2
Khái niệm “dừng xe” được hiểu như thế nào là đúng qui tắc giao thông?
450 câu lý thuyết sát hạch lái xe ôtô có đáp án,thi bằng B2,C,D,E

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *